Kedves "Leendő első osztályos" Szülők!

Ezúton szeretne Önöknek, Nektek bemutatkozni a szigetszentmiklósi

Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

 

Rövid tájékoztatónkból megismerhetik az iskolánkban folyó - nevelő munkát, valamint a lehetőségeket, melyek közül a szülőknek - gyermekeik adottságait figyelembe véve - módjuk van választani.

Iskolánk a Tököli úton található.

A régi épületrészben 28 tanteremben tanítunk. Az új épületben 4 tanterem 3 nyelvi terem áll a tanulók rendelkezésére. Az informatika oktatása 3 szaktanteremben történik. A testnevelés órákat egy tornateremben, egy tornaszobában , az udvaron, illetve a műfüves pályán tartjuk. Bízunk benne, hogy hamarosan elkészül az új tornacsarnok, melyet tanítási időben iskolánk tanulói használhatnak.

1998-ban indult szakközépiskolánk, mely közgazdasági vonalon nyújt lehetőséget a továbbtanulni vágyó gyerekeknek. 2018. szeptemberétől gimnáziumi képzés indul egy négy és egy öt évfolyamos osztállyal.

Iskolánkban jelenleg 916 diák tanul

Alsó tagozatunk létszáma 349 fő. 13 tanuló, 12 napközis csoportban foglalkoztatjuk őket, melyből öt diákotthonos formában működik.

Évfolyamonként 1-1 sporttagozatos osztályunk van, melyben hatodik éve játékos angol nyelvoktatás folyik. Sporttagozatunk a kézilabda és a futball irányában szakosodott. Megyei és országos bajnokságon eredményesen szerepelnek gyermekeink.

4. osztálytól minden kisgyermek számára lehetőség van megismerkedni a számítógépek használatával. Nyelvtanulásra ugyancsak 4. osztálytól van mód, mikorra tanulóink megismerik anyanyelvük használatát, szabályait. Heti 2 órában német és angol nyelvet tanulhatnak diákjaink.

A 2010-es tanévtől angol-informatika specifikummal indított első osztályokban, a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek az informatika valamint a nyelvtanulás rejtelmeivel.

Nem hanyagoljuk el a beszédhibás, tanulási zavarokkal, írásmozgás fejletlenségével küzdő tanulókat sem. Utazó gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusunk külön fejlesztő foglakozásokat tartanak számukra.

A lassabban haladók vagy a betegség miatt lemaradtak felzárkóztatására korrepetálásokat szervezünk. Tehetséges gyermekeinknek, érdeklődésüknek megfelelően szakköri foglalkozásokat kínálunk: tömegsport, néptánc, hagyományőrző, kézműves, képzőművész, matematika és színjátszó szakköröket.

Iskolánkban énekkar is működik. Alsó évfolyamban a harmadik és negyedik osztályokból alakult a kiskórus, amely felső tagozatosok lelkes éneklésével egészül ki alkalomszerűen. A kórus magját a lelkes kicsik alkotják. Az iskolai ünnepélyek szerves magját képezzük, terveink szerint tovább folytatva a megkezdett zenei munkát.

Segítséget nyújtunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében is: könyvtár, - mozi - színház látogatásokkal.

Úszásoktatásokat szervezünk a város Fitness Parkjába. Hagyománnyá váltak az 1 hetes erdei iskolák is hazánk gyönyörű tájain.

A tanulóknak lehetőségük van, hogy 6 éves koruktól 19 éves korukig hozzánk járjanak, érettségit szerezzenek. Ugyanakkor 4. 6. és 8. évfolyam után kiléphetnek a nyolc-, hat-, négy évfolyamos gimnáziumokba.

Iskolánkban iskolaorvos, védőnői szolgálat működik.

Gyógytestnevelés órák keretében igyekszünk segítséget nyújtani a felmentettek részér. Nyári táborokkal színesítjük tanulóink vakációját.

 

A 2018 - 2019-es tanévben négy első osztályt indítunk:

1. a osztály: sport tagozat - angol specifikumú osztály

    osztályfőnök: Gáspár Mária

1.b osztály: angol nyelv és informatika osztály

    osztályfőnök: Poncsákné Gyurgyák Anita

1.c osztály: iskolaotthon - matematika és képzőművész specifikumú osztály

    osztályfőnök: Forgács Anita - Pekárné Koács Judit

1.d osztály: kreatív - kézműves specifikumú osztály

    osztályfőnök: Barnai Szilvia

 

Milyen program szerint tanítunk?

Olyan program szerint tanítunk, amely a gyerekek érdeklődésére épül, ahol a játékosság és a komoly gondolkodás egyszerre van jelen. Fontos, hogy a gyerekek késztetést érezzenek a tanulásra, amit játékként éljenek meg. Félelem nélkül oldottan járják az olvasni, írni, számolni tanulás nehézségekkel teli lépcsőfokokat.

Ha a mi iskolánkat választják, Kedves Szülők, bízunk benne, hogy az gyermekük számára a legjobb lesz!

Kívánjuk, hogy valóban körültekintően választják ki azt az osztályt, ahává boldogan jár leendő kisdiák és a kezét fogó anyuka, apuka!

A kisember neveléséhez, tanításához, jellemének és erkölcsi életének formálgatásához szerető

Az iskola nevelőtestülete képviseletében:

Duleba Éva                      Dr. Kiss Anna

igazgató h.                       igazgató

 

 

A Kardos István Iskola körzetébe tartozó utcák : << itt!! >>

 

Beiratkozás 2018 hirdetmény: << itt!!! >>

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2018. április 12. (csütörtök) 8 00 - 19 00 óra között

 • 2018. április 13. (péntek) 8 00 - 18 00 között.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító;

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

  • óvodai szakvélemény,

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről itt!! << (2.sz. melléklet) >>;

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  itt!! <<(3. sz. mellélet) >>
  (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői
  felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadóak.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíráskor meg kell
tennie a szülőknek itt!! << (6.sz. melléklet) >> !

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles
gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha
a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

 

ASDFGH

Aktuális hírek